CORBERA 2000:
FACTOR SORPRESA

Ultimes noticies

JA HA SORTIT LA SENTÈNCIA
del contenciós de CORBERA-2000!!!El clavegueram a Corbera, una assignatura pendent que ja fa pudor


Carta oberta sobre el trencament d’una connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans
8 octubre 2003


NOTA DE PREMSA
4 octubre 2003
Denúncia judicial contra l'Ajuntament


Galería de fotos. Un passeig per a les maravellas del subsól de Corbera


CORBERA 2000
Continuen les irregularitats


Per una nova cultura urbanística a Corbera

Veure reportatge sobre la manifestació del 15 desembre per el famós fotógraf Luigi Linguini


Com s'haurien d'haver fet les coses


Manifest per una Nova Cultura Urbanística a Corbera


Nota de Premsa


Al camí que va cap a Sant Ponç des de Corbera de Baix, als turons de Can Planes Sud, un bon dia d'agost i sense cap avís previ, van començar les obres del projecte Corbera 2000. Aquesta ampliació del casc urbà és desproporcionada. No estem parlant, per desgràcia, d'un tema nou: el projecte Corbera 2000 ha estat una voluntat imposada contra la qual han lluitat molts veïns de Corbera (tal i com podeu veure en el resum dels antecedents). La recollida de signatures en contra del projecte va mobilitzar una àmplia majoria ciutadana. Encara avui ens preguntem com és possible que s'hagin ignorat tantes veus. Ens trobem, però, davant d'un fet consumat: en dos mesos, les màquines han fet un moviment de terres tan gran com la superfície sencera del nucli urbà de Corbera de Dalt. L'impacte visual que aquest espectacle provoca és aclaparador. A hores d'ara les màquines continuen destruint bosc i fent uns rebaixos de terra impressionants, passant molt pel damunt del límit legal de 2,5 m...

No hi ha cap rètol de llicencia d'obres on se'ns informi de què, qui ho fa, si tenen permís per fer-ho, qui són els arquitectes... L'únic rètol que hi ha, des de fa anys, diu: "Solar adquirido para la promoción de viviendas, por P.R.A.,S.A.".

Per tal de saber què passava, el dia 6 de setembre vam fer una consulta a l'Ajuntament. Malgrat el tema és d'interès públic i el Consistori està obligat a donar informació a qui ho sol·liciti, trobàrem força reticències. Així i tot, vam esbrinar el següent:
 

  1. El projecte d'urbanització només feia 2 dies que havia estat presentant a l'Ajuntament (dia 4 de setembre) i, per tant, encara no tenia l'aprovació, que correspon al Ple.
  2. El segon punt encara és més estrany: no es podia aprovar el projecte d'urbanització a l'Ajuntament perquè l'acord d'executivitat ?que l'ha de donar la Generalitat a aquest Pla Parcial- no estava tampoc aprovat. Per una raó: l'empresa constructora no ha dipositat a l'Ajuntament l'aval corresponent, que és el 12% del total del cost de les obres d'urbanització.

CORBERA 2000: ALGUNES XIFRES

Extensió total: 303.400 m2 (semblant a tota Corbera de Dalt).
Promoció privada que està realitzant l'empresa P.R.A.SA, de la ciutat de Còrdova, que té la propietat del 68% de tots aquests terrenys.
Estableix:
- 236 habitatges plurifamiliars.
- 60 habitatges unifamiliars.
- 7.765 m2 de sostre industrial.
Zonifica el sòl en:
- 171.117 m2 de parc urbà.
- 19.000 m2 d'equipaments.
- 30.267 m2 de vials i estacionaments.
- 16.976 m2 de parc esportiu privat.
- 24.750 m2 de zona plurifamiliar (amb un índex net mitjà d'1,15 m2/ m2).
- 43.090 m2 de zona unifamiliar (amb parcel·les de 718 m2 de mitjana).
- 4.853 m2 de zona industrial.
- Les cessions de sol a l'Ajuntament són de 238.787 m2.

El negoci:
Un cop s'hagi venut tot, restarà un volum mínim de negoci net d'uns 12 milions _ (uns 2.000 milions de pessetes).

Tot i que els números parlen per ells mateixos i és fàcil extreure'n conclusions, la nostra voluntat va més enllà. Ja s'han saltat prou promeses electorals. Ja s'ha fet la destrossa. I ara, què?

Volem saber quines previsions hi ha per part de l'Ajuntament. Quins materials s'utilitzaran per evitar l'impacte paisatgístic. Com es tractarà el problema geotècnic de les guixeres. Com s'integrarà la riera en aquest entorn sense posar en perill el pla especial de protecció del seu ecosistema. Què passarà amb les fonts. Quines mesures es prendran per vincular les zones verdes i els espais de lleure amb l'entorn natural. Com es restauraran els camins antics que han quedat desfets. Com s'integrarà tota aquesta brutalitat constructora amb el monestir de Sant Ponç, que pot quedar afinat per l'allau de nous habitants. Com es preveu que afecti, aquest creixement sobtat, unes infraestructures que ja són deficitàries i que posen en perill, de manera irreversible i per sempre, la sostenibilitat del nostre municipi...

Com veieu, ara comença de veritat la feina a fer. No volem excuses de fets consumats. És ara que cal no perdre de vista aquest projecte ni un sol moment, perquè la integritat de tot el poble depèn de com es facin unes obres que, si viatgeu en avió, podreu veure des de l'aire com un forat brutal en el cor de la muntanya.
 


CORBERA 2000: PETITA CRONOLOGIA

... y a més,Continuen les irregularitats

21 desembre 1984: Aprovació inicial del P.G.O. (Pla General d'Ordenació)  per  part de l'Ajuntament (sòl no urbanitzable a la cinquena àrea d'actuació).

14 gener 1987: La CUB (Comissió d'Urbanisme de Barcelona) aprova definitivament  el P.G.O. en el qual surt com a sòl urbanitzable no programat la cinquena àrea d'actuació, amb una previsió de programa d'actuació urbanística de 250.000 m2 de superfície i una densitat màxima de 15 habitatges per hectàrea.

Gener de 1988: La revista local L'avançada núm. 18, publica un escrit de Joaquim Pascual titulat Corbera cap al 2000, que fa referència al creixement demogràfic de Corbera en els darrers anys.

9 abril 1990: S'estimen en part els recursos de reposició, classificant-se com a sòl urbanitzable programat la cinquena àrea d'actuació  contra la desestimació del recurs d'alçada.

17 octubre 1990: El Pla Parcial és presentat pel Sr. Josep  Ramon Oriol i Esteve, que actua en nom i representació de Residencial del Llobregat S.A.

8 gener 1991: El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat suspendre l'aprovació inicial del Pla Parcial, en base a les deficiències que, segons l'informe de l'arquitecte municipal cal modificar.

Gener 1991: L'avançada núm. 28 publica un escrit de Josefina Bosch titulat Un crit per  a tots aquells que estimeu Corbera que fa referència a la degradació del municipi degut a l'augment d'urbanització.

Maig 1991: Es celebren les eleccions municipals i guanya CIU.

31 maig 1991: El Pla Parcial és desestimat novament pel Ple de l'Ajuntament.

19 agost 1991: Es presenta per tercera vegada una nova proposta de Pla Parcial.

20 setembre 1991: Es denega l'aprovació inicial del Pla Parcial vistos els informes de l'arquitecte, de l'enginyer municipal i de l'empresa concessionària del servei municipal d'abastament d'aigua.

22 octubre 1991: Residencial del Llobregat S.A. interposa un recurs de reposició contra l'acord del Ple pel qual es desestimava l'aprovació inicial del Pla Parcial. Aquest és desestimat per silenci administratiu. Simultàniament es fan un seguit de negociacions entre serveis tècnics i regidors de l'Ajuntament de Corbera per un costat  i la promotora del Pla Parcial per l'altra, que culminarà amb l'encàrrec de la modificació del Pla per part de l'arquitecte redactor del P.G.O. del municipi. S'estableixen una sèrie de pactes per via de conveni urbanístic.

Novembre 1991: La revista local "L'avançada", núm. 31, publica un escrit de Josep Ros Aregall titulat Denegat el Pla Parcial d'ampliació del casc urba, que informa dels motius de la denegació.

21 maig 1993: el Ple aprova inicialment el Pla Parcial i constitueix una Comissió de seguiment integrada per tots els grups polítics amb representació municipal.

13 juliol 1993: S'aprova provisionalment el Pla Parcial per unanimitat del Ple de l'Ajuntament.

13 octubre 1993: La CUB denega l'aprovació definitiva del Pla Parcial.

25 novembre 1993: El Ple interposa un recurs ordinari contra la decisió de la CUB.

21 març 1994: El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques estimava en part el precedent recurs i, en conseqüència , substituïa la denegació definitiva fins que s'incorporessin tot un seguit de prescripcions relatives a diferents aspectes del Pla Parcial.

Entre març i juny del 1994, la Coordinadora Corbera Alternativa (CCA) i l'Ajuntament publiquen una sèrie d'escrits informatius sobre el projecte d'urbanització.

14 juny 1994: Es presenten 1.210 signatures per les quals es demana la convocatòria d'una consulta popular per decidir el futur urbanístic de la cinquena àrea d'actuació.

29 juliol 1994: El Ple de l'Ajuntament acordava per unanimitat suspendre la verificació del Pla Parcial en tant no s'hagués resolt la sol·licitud de consulta popular formulada per la CCA. La promotora interposa un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Corbera sobre l'acord del Ple de l'Ajuntament del 29 de juliol de 1994.

Maig 1995: Es celebren les eleccions municipals. Es produeix un canvi de govern, ja que el PSC forma govern amb CUC, PP i URBACOR.

18 setembre 1995: El Ministeri per les Administracions Públiques comunica a l'Ajuntament la denegació de l'autorització per la celebració de la consulta popular.

28 setembre 1995: El Ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat prosseguir el tràmit de denegació de la verificació del Pla Parcial.

22 novembre 1995: La CUB aprova definitivament el Pla Parcial.

11 gener 1996: La CCA elabora i presenta al Ple de l'Ajuntament una carta de protesta per l'aprovació definitiva de la CUB.

12 gener 1996: El ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat revisar el Programa d'Actuació del PGOM en el sentit de reclassificar els "Sòls Urbanitzables No Programats" en "Sòls No Urbanitzables" i els "Sòls Urbanitzables Programats" (cinquena àrea d'actuació) en "Sòls Urbanitzables No Programats".

Juny 1996: Residencial del Llobregat S.A. ha fet suspensió de pagaments i es declara insolvent per afrontar els costos del projecte.
Malgrat els constants canvis de govern a l'Ajuntament , es va anar  establint un acostament de posicions entre els diferents grups polítics a favor de la urbanització definitiva i per tant ampliació del casc urbà coneguda com el Corbera 2000.

Aquest estiu s'han iniciat les obres.
 

... y a més,Continuen les irregularitats


 
 
 

Alguns Amics

Plataforma Serres Garraf - Ordal

L'Associació de veïns de Cervelló

Pla de Ponent, Gavà

Plataforma Antitermica de Martorell

Associació Martorell Viu

Fundació Marianao, Sant Boi

ARPIOTS, Sant Climent de Llobregat

Plataforma Cívica per Sant Vicenç dels Horts

Associació Naturalista Torrellenca

Amics de Ca n'Aymerich, Castelldefels

Amics de la Bici