Corbera 2000

Continuen les irregularitats

Ultimes noticies

El clavegueram a Corbera, una assignatura pendent que ja fa pudor


Carta oberta sobre el trencament d’una connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans
8 octubre 2003


NOTA DE PREMSA
4 octubre 2003
Denúncia judicial contra l'Ajuntament


Galería de fotos. Un passeig per a les maravellas del subsól de Corbera


CORBERA 2000
Continuen les irregularitats


Per una nova cultura urbanística a Corbera

Veure reportatge sobre la manifestació del 15 desembre per el famós fotógraf Luigi Linguini


Com s'haurien d'haver fet les coses


Manifest per una Nova Cultura Urbanística a Corbera


Nota de Premsa


04-09-02 entra el Projecte d’Urbanització a l’Ajuntament, quan encara no és executable el Pla Parcial (és, per tant, vàlid, aquest Projecte?)

16-10-02 La comissió d’Urbanisme acorda donar eficàcia a l’aprovació definitiva del Pla Parcial, però aquesta no es publica fins el 17-02-03

22-10-02 S’aprova inicialment el Projecte d’Urbanització (recordem que un Projecte no es pot aprovar abans que un Pla Parcial, i que aquest no es va aprovar fins el 17-02-03, per tant segueix sense ser vàlid)

10-12-02 El GEMC presenta 10 al.legacions al Projecte d’Urbanització U.A.5

15-12-02 Manifestació popular en contra del Projecte Corbera 2000

17-02-03 Publicació al DOGC núm. 3823 de 17/02/03 de l’aprovació definitiva del Pla Parcial U.A.5

15-04-03 La Comissió de Govern, sense passar-ho pel Ple, aprova definitivament el Projecte d’Urbanització del sector U.A.5

10-06-03 publicació en el DOGC núm. 3901 del Projecte U.A.5 Aquesta data atorga l’executivitat, 10 mesos més tard de l’inici de moviments de terres que s’han dut a terme de forma il.lícita, sense cal llicència municipal d’obres, vulnerant tota la legalitat vigent aplicable i actuant sense subjecció a Dret.

Les al.legacions presentades pel GEMC no s’havien respost. En data 02-06-03 reclamem resposta alhora que passem notificació de les irregularitats al Síndic de Greuges de Catalunya atès tot aquest procediment no és conforme a Llei.

10-06-03 rebem escrit on se’ns comunica l’aprovació definitiva, 8 setmanes després de la seva aprovació i en la mateixa data de la seva publicació, fet delictuós que deixa els ciutadans en situació d’indefensió. Les al.legacions se’ns contesten només parcialment (només 4 de 10) però se’ns desestimen en la seva totalitat sense les explicacions pertinents.

11-07-03 el GEMC interposa recurs potestatiu de reposició on reitera íntegrament de forma extensa les 10 al.legacions al Projecte:
  1. Irregularitats flagrants en els tràmits de començament de les obres d'urbanització del sector UA5.
  2. Errors administratius de contingut: responsabilitat ineludible de l’administració pública municipal d’actuar en sotmetiment de la legalitat i vetllar per tal que les promotores actuïn d’acord amb els procediments administratius que disposa la Llei.
  3. Mancances tècniques del projecte: xarxa d’aigua i de clavegueram i les seves connexions a la xarxa d’alta, xarxa elèctrica, barreres arquitectòniques, estudis de seguretat i salut laboral
  4. Respecte al disseny
  5. Respecte a la vialitat, La Urbanització és una contradicció amb les necessitats que determina el Pla Parcial
  6. Conveni entre la Promotora i l'Ajuntament clarament desfavorable per l'erari públic: Hi ha un Conveni entre la promotora PRA, S.A. i l'Ajuntament de Corbera pel qual aquest assumirà l’execució íntegra del tram del Camí de Sant Ponç que traspassa el sector. Aquest conveni vulnera tota la legislació urbanística d'aplicació en la qual el promotor queda obligat a urbanitzar els accessos i serveis, no solament de l'àrea d'actuació, sinó des dels punts de subministrament allà on siguin. És per tant inacceptable que aquesta despesa recaigui sobre l’erari públic. Cal remarcar, endemés, que un conveni “secret” que no ha estat a exposició pública no és vàlid.
  7. Respecte al pressupost
  8. Corbera, vila mil.lenària d'interès històric, mediambiental, ecològic i paisatgístic.
  9. S'urbanitza sense tenir en compte els principis en què es basa el propi projecte de Pla Territorial General de Catalunya
  10. Urbanització en contra de l'interès general; àmplia i reiterada oposició ciutadana a aquest Projecte
Exhaurida la via administrativa, el GEMC ha presentat un contenciós administratiu iniciant la via judicial.

A hores d’ara continuen les màquines fent moviments de terres, més d’un any després, fet que corrobora la magnitud de l’espai i la dificultat d’urbanitzar uns terrenys de gran pendent i inestabilitat geològica (guixos), inadequats per un assentament urbà, tal i com especifica el Pla Territorial de Catalunya.

Alguns Amics

Plataforma Serres Garraf - Ordal

L'Associació de veïns de Cervelló

Pla de Ponent, Gavà

Plataforma Antitermica de Martorell

Associació Martorell Viu

Fundació Marianao, Sant Boi

ARPIOTS, Sant Climent de Llobregat

Plataforma Cívica per Sant Vicenç dels Horts

Associació Naturalista Torrellenca

Amics de Ca n'Aymerich, Castelldefels

Amics de la Bici