La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.11


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a  10 de juliol de 2002.

L'arribada de l'estiu fa que les noticies es facin més escases, malgrat això, i malauradament el Delta del Llobregat sempre dona per parlar-ne i no sempre en el bon sentit. Aquesta serà l'ultima remesa del butlletí fins el mes de setembre.

 
 
CAMÍ DE FILIPINES, VILADECANS
 
 El passat dia 4 de juny l'Ajuntament de Viladecans, va treure a exposició pública el projecte de modificació del PGM (Pla General Metropolità) a l'àmbit del sector nord del camí de Filipines.
Com sabeu, el camí de filipines, des de Viladecans, actualment es troba tallat per l'autovia de Castelldefels, C-31 i l'intenció de l'Ajuntament és, que aprofitant que s'ha de desviar aquesta autovia, enllaçar els dos sectors del camí, per d'aquesta manera, facilitar un accés des de la mateixa població de Viladecans fins a la platja. Aquesta modificació està vinculada a l'estudi  que l'Ajuntament va treure fa un any sobre el planejament urbanístic en l'àmbit de la plana deltaica de Viladecans.
    Aquesta modificació vol aprofitar el Pla especial del remolar-Filipines, que recordem que va estar anul·lat per una sentència de març de 2001 per part del tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
    Si aquesta modificació tirés endavant, això suposaria l'increment de la circulació en aquesta carretera actualment molt poc transitada i que passa per unes zones de conreus molt interessants, sobre tot perquè cada cop escassegen més al Delta. La carretera acabaria en uns nous pàrkings que volen construir al voltant de la Riera de Sant Climent, el que suposa més urbanització al voltant de la zona ZEPA del Remolar i que ja estaven previstos al projecte de passeig marítim de Viladecans, el qual es troba actualment aturat, ja que la major part del terreny ha passat a ser de servitud aeronàutica.
      Si realment es volgués ampliar aquesta carretera i donat que acaba dins de la zona ZEPA del remolar, aquest projecte hauria de comptar amb un Estudi d'Impacte Ambiental.
 
CAMP DE GOLF DE VILADECANS
 
   
Sembla ser que el dia 27 de juny al Ple municipal de l'Ajuntament de Viladecans, es va acordar retirar el projecte de camp de Golf.
    Recordem que aquest projecte havia comptat amb una oposició molt forta per part de un sector de la població de Viladecans, a més de ser ambientalment insostenible per fer se en part dins de les reserves naturals, ZEPA  i IBA del delta del Llobregat, a més de comptar amb moltes traves, ja que es trobava també dins de la zona de protecció aeroportuària.
    De totes maneres, el projecte no està oblidat del tot, i sembla que el pensen fer en un altre lloc de Viladecans. estarem a l'expectativa.
     
OBRES DESVIAMENT
 
Des de finals del mes de maig, la zona d'obres del desviament del riu, així com accés a la platja de carrabiners, ha quedat totalment bloquejat, mitjançant una tanca en tot el seu perímetre.
    Aquest fet que en principi es podria entendre com una mesura de seguretat i que fins i tot podia beneficiar a la fauna de cal Tet i la platja, es converteix en un acte d'ocultisme i secretisme, des de el moment que SEO/BirdLife i DEPANA vam demanar per escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua un permís per a poder accedir-hi a la zona d'obres ja que, com a entitats comparegudes com interessades en tot el procés administratiu, volíem fer un seguiment de les obres i la resposta que vam obtenir per part de l'ACA era que no ens donaven el permís donat que ja existia una comissió de seguiment que exercia aquestes funcions.
    Hem de suposar que aquesta negativa respon a una revenja degut a la denuncia que DEPANA va presentar per abocaments al canal de la Bunyola. 
Malgrat aquest acte de "transparència" per part de l'administració seguirem fent el seguiment de les obres, encara que de manera més dificultosa.
   
 
DESVIAMENT AUTOVIA CASTELLDEFELS
 
    El 12 de Juny va aparèixer al DOG l'anunci d'exposició pública del projecte i Estudi d'Impacte Ambiental del desviament de la carretera C-31, que és un dels projectes contemplats dins de l'ampliació de l'aeroport. El projecte pretén passar mitjançant un pas elevat per sobre del corredor biològic previst a Can Sabadell i destruirà una superfície de 2 hectàrees de Arthrocnemum fructicosum, així com 0.4 hectàrees de Tamarix, dos tipus de vegetació característics del Delta del Llobregat.
Aquest projecte, també implica el desviament del canal de la Vidaleta i de la Riera Roja, dos sistemes hidrològics vitals per a la supervivència dels aiguamolls i llacunes del delta del Llobregat. Els canals els pretenen fer amb calaixos amb talussos de formigó i només la Riera Roja, al seu tram final de 300 mts es farà amb talussos de terra. Tampoc al projecte surt cap mena de condicionament del calendari d'execució de les obres en funció de les èpoques més sensibles per als ocells. Fins i tot el mateix estudi d'impacte reconeix que s'afectaran sols de capacitat ecològica elevada, sobre tot al nus del camí de Filipines. Les mesures compensatòries i correctores que s'ofereixen son insuficients i bàsicament es centren en senyalitzar la zona d'obres i en fer l'esmentat pas elevat sobre Can Sabadell.
   
SEO/BirdLife presentarem al·legacions a aquest projecte sobre tot encaminades a augmentar les mesures compensatòries, com podria ser la restauració de Can Sabadell, eliminant les instal·lacions esportives abandonades que allà s'ubiquen, la recreació d'habitats i la construcció dels canals desviats amb talossos de terra per facilitar el pas de fauna.
 
 
LES CARES LLETGES A INTERNET
Podeu consultar els números endarrerits d'aquest butlletí a la següent pàgina.
    http://www.amics21.com/lacaralletja/.

Informació compilada per
Jordi Ballesta

SEO/BirdLife Delta del Llobregat
jballest@cconline.es

Indice

y Amics21