La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.12


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a  12 d'octubre de 2002.

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret.

 
 
Obres endavant. Tardor calenta
 
    El delta del Llobregat es troba aixecat de dalt a baix, les "retros" i camions es troben a tot arreu i van construint monstruoses piles de terra, on abans hi havia una plana deltaica, uns hàbitats d'interès comunitari i un lloc de repòs per a milers d'ocells migrants.
   
    Les inundacions d'aquests dies només són un presagi del que ens passarà en el futur: inundacions, pèrdua de l'aqüifer en quantitat i qualitat, desaparició de diversitat biològica, molèsties contínues als ciutadans, augment de contaminació, etc. Ens perdonarà Gaia el que li estem fent?
 
Aeroport
 
 
Des de el mes de setembre s'estan portant a terme diferents obres relacionades amb l'ampliació de l'aeroport. A la destrucció de la pineda de Can camins que es va produir aquest hivern, ara hem de sumar la destrucció parcial de la pineda dels Militars, just al costat de la reserva natural del Remolar i sobre una zona ZEPA.
Aquesta actuació que ha afectat a unes 3 hectàrees i que no estava contemplada dins de les obres per control d'alçades de la construcció de la 3a pista, no només ha afectat als pins, sinó que s'ha fet una eliminació total de vegetació, en la que s'ha perdut una capa de terra molt important per les orquídies i sense comptar amb cap mena de vigilància ambiental per part de la Generalitat ni de l'Ajuntament del Prat. Davant aquesta actuació SEO/BirdLife ha adreçat una carta al departament de medi Ambient, AENA i Ministeri de Medi Ambient, demanant explicacions sobre quines mesures preventives i de vigilància s'han efectuat al respecte.
   
També des de el mes de setembre s'estan portant a terme les obres de l'accés a Can Radar. A aquesta obra ja es van presentar al·legacions el mes d'octubre de 2001, (veure "cara lletja" nº 1) però l'Agència Catalana de l'aigua no s'ha molestat ni en contestar-les tal i com està contemplat per la llei d'accés a l'informació mediambiental i la legislació sobre procediment administratiu. Recordem que aquestes obres afectaran a diferents hàbitats d'interès comunitari i discorren just per sobre de la zona que la declaració d'Impacte de l'aeroport estableix com corredor biològic entre la  ZEPA del Remolar i Reguerons, a més d'afectar els traçats dels canals de la Riera Roja i la Vidaleta.
 
Parc agrari
    Durant els mesos d'agost i setembre el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va treure a exposició pública el Pla especial del Parc Agrari de la Vall Baixa i Delta del Llobregat. Malgrat les bones intencions que suposa la pretensió de protecció de l'espai agrícola del Baix Llobregat, és de lamentar que e l Parc Agrari es limiti a mantenir-se en aquells espais on no hi ha cap mena de planejament d'infrastructura o pla urbanístic, malgrat la seva realitat com a espai agrícola.
Les al·legacions presentades per SEO/BirdLife s'han basat en:
 
- Manca definició sobre el futur d’aquelles activitats industrials, d’infrastructura i d’oci que no tenen cabuda dins dels objectius del Parc Agrari.
-  No hi ha motius objectius o d’interès general per no incloure dins del Parc Agrari aquells sòls qualificats com a equipaments que encara no han estat desenvolupats ni per excloure al terme de Gavà un espai molt important per la connexió amb el Garraf.
 - No es concreta quins són els plans per incrementar la superfície actual de sòl agrícola.
- No existeix una aposta decidida per l’aplicació de mesures agroambientals ni pel cultiu biològic
 - Els Plans rectors de desenvolupament s’haurien de sotmetre a informació pública.
- El Consorci del Parc Agrari s’hauria d’ampliar a tots els estaments i entitats amb interessos en el territori.
 
Metro a l'aeroport
 
També durant el mes de setembre va estar exposat a informació pública l'estudi d'impacte ambiental el tram de la línia 9 del metro entre la nova terminal de l'aeroport i el Parc logístic de la Zona Franca. Es curiós que mentre la Generalitat s'ha adonat de que l'AVE a la nova terminal de l'aeroport es inviable per raons econòmiques i tècniques, es vulgui portar el metro cap a aquesta terminal, passant pel mig de l'aqüifer, quan es podrien limitar a que arribés a la terminal actual i per tant no s'afectaria al Pas de les vaques, una de les zones humides més importants del Delta del Llobregat i que no te avui en dia cap mesura de protecció ambiental per interessos econòmics.  Els trets bàsics de les al·legacions presentades per SEO/BirdLife han sigut els següents:
  
La construcció de la línia 9 del metro al seu tram 1, afectarà l'àrea important pels ocells IBA nº 140 Delta del Llobregat, així com Reserva natural i ZEPA.
El projecte amb la consideració actual, afectarà a espècies i hàbitats d’interès comunitari.
S’hauria de refer el projecte de manera que no s’iniciés a la nova terminal de l’aeroport, sinó que tingués com a inici i final la terminal actual, per tal de mitigar l’impacte sobre el medi natural.
En base al nou projecte s’hauria de fer un nou estudi de mesures correctores i compensatòries que tingués en compte tots els aspectes del medi hidrogeològic i biòtic i l’interrelació dels mateixos.
 

Modificació del Pla General Metropolità a Viladecans
 
    L'Ajuntament de Viladecans a exposat durant el mes de setembre les seves pretensions de modificar el PGM a la Plana deltaica de Viladecans, amb la pretensió final de requalificar uns terrenys amb clau 18a per tal de poder ubicar equipaments de tipus comercial, d'oci, etc. sota l'excusa de que es vol reordenar uns terrenys que malgrat la seva qualificació en gran part com a equipaments d'interès metropolità, tenen una realitat d'espai agrícola i espais naturals. Es a dir que en comptes de qualificar els terrenys segons la seva realitat i en consonància amb el Parc Agrari el que es pretén, és ubicar equipaments dels que està sobrat el Baix Llobregat per compensar l'impossibilitat de portar a terme la construcció del camp de golf degut a la sentència del tribunal Superior de Justícia de Catalunya (veure "cara lletja" nº 2). Les al·legacions presentades per SEO/BirdLife el 4 d'octubre van ser resumidament les següents:
 
La modificació del Pla General metropolità a la Plana Deltaica de Viladecans afecta en 227 ha. L’ Àrea Important pels Ocells (IBA) nº 140 Delta del Llobregat.
Aquesta modificació no s’ha de portar a terme mentre no s’hagin desenvolupat els altres Plans Especials que incideixen al mateix territori.
L’Ajuntament de Viladecans hauria d’explicar clarament quins son els projectes que es pretenen desenvolupar en aquest indret d’alta sensibilitat ambiental.
Aquesta proposta no està feta des de un punt de vista de coherència territorial, sinó buscant l’aprofitament econòmic d’uns terrenys afectats per servituds aeronàutiques, i donant posteriorment una justificació paisatgística.
L’actual qualificació urbanística, s’ha de modificar però, tenint en compte els valors naturals de la zona i els estudis científics realitzats al respecte.
SEO/BirdLife proposa la creació d’un corredor biològic amb clau 29 que uneixi les tres zones ZEPA que existeixen al terme municipal de Viladecans, com a veritable exercici de coherència territorial i de conservació del patrimoni natural. Per a la resta de l’àmbit proposa la clau 24, sol rústic.
 
 

Jordi Ballesta

SEO/BirdLife Delta del Llobregat
jballest@cconline.es

Indice

y Amics21