La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.4


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a 3 de desembre de 2001.

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret. Us agraïm moltísim les informacions que ens esteu facilitant en aquests dies tan moguts.

 
 
Desviament riu
 
    El Consell de Ministres va aprovar el passat 19 d'octubre un acord pel que el Ministeri d'Hisenda autoritza al Ministeri de Medi Ambient a adquirir compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, per a la contractació de la consultoría i assistència tècnica destinada al seguiment ambiental del desviament del riu Llobregat. Com veieu encara estan així i per tant el desviament no començarà demà com molts esperen.
 
    Com sabeu, abans de fer les obres del desviament, s'han de fer les obres d'eixamplament del Canal de la Bunyola, doncs bé, encara el passat dia 28 de novembre apareixia al Diari Oficial de la Generalitat la relació definitiva de propietaris afectats per aquest projecte.
 
    El temporal que vam tenir a mitjans del mes de novembre va ralentitzar en part les obres de la creació de la nova platja i la construcció de la llacuna de Cal Tet, doncs van quedar les marines de Cal Tet i la pineda totalment inundades. Per cert que comença a desvetllar-se el misteri d'on trauran la sorra per a la nova platja. Estan posant tuberies de dragatge davant de la desembocadura de la Bunyola per bombejar sorra cap a la platja.
 
Aeroport
 
 
El passat 20 de novembre el Ministre de Medi Ambient va contestar una pregunta del diputat de CiU Jordi Martí sobre el retard en aparèixer la Declaració d'Impacte Ambiental de l'ampliació de l'aeroport, dient que la Declaració estarà aprovada abans de final d'any però que han tingut molts problemes degut a que s'afecta a les ZEPA i hi han hagut moltes al·legacions.
 
    De totes maneres el Ministeri de Foment segueix a la seva, ignorant que hi ha una Declaració d'Impacte a punt de resoldre's i el dia 14 va publicar al BOE la data de aixecament d'actes d'expropiació dels terrenys on es desenvoluparà la segona fase de l'ampliació. l'aixecament d'actes es va fer efectiu el dia 27 de novembre. SEO/BirdLife va presentar al·legacions a aquest expedient d'expropiació però el Ministeri va contestar amb un escrit ambigu e indefinit com acostuma a fer sempre.
 
    El dia 21 de novembre la Comisaria de Medi Ambient de l'Unió Europea, va respondre a la pregunta de l'eurodiputada Laura González sobre si la Comissió Europea té coneixement del projecte d'ampliació de l'aeroport i les seves repercussions sobre les ZEPAs del delta del Llobregat, dient que la Comissió ja coneixia el projecte, el projecte alternatiu de DEPANA i que havien rebut el compromís de les autoritats espanyoles de que es respectaria al màxim el compliment de l'article 6 de la Directiva d'Hàbitats. De totes maneres no podien pensar que s'havia infringit el Dret Comunitari ja que encara no havia sortit la Declaració d'Impacte Ambiental. Es a dir, la Comissió Europea està a l'espera de la DIA i de moment no pot fer res.
 

Queixa comunitària

 
    Ha sigut acceptada a tràmit una queixa comunitària presentada per DEPANA per designació insuficient de les ZEPAs del Delta del Llobregat tant en superfície com en la cobertura de les espècies d'ocells per les que s'ha designat l'indret. La queixa diu que no s'han observat criteris científics en la delimitació de la ZEPA i que no s'ha tingut en compta l'IBA identificada per SEO/BirdLife. Per a més informació DEPANA: info@depana.org
 
Incineradora al Delta
 
El passat 22 de novembre va aparèixer a informació pública el projecte de valoració energètica dels fangs de les depuradores del Besòs i el Llobregat, i del seu estudi d'impacte ambiental. Sota aquest nom tan bonic, s'amaga la construcció d'una incineradora als terrenys de la Depuradora del Prat, que tractarà 100.000 tones/any dels fangs de les depuradores del Prat i del Besòs.
 
    El projecte diu que no es tracta d'una incineradora exactament, sinó d'un tractament de gasificació que té per objecte obtenir gas natural sintetitzat de la cremació dels fangs mitjançant un tractament de reducció per tal d'emetre només monòxid de carboni i hidrogen, que servirien com a combustible per la turbina de producció d'electricitat i per la mateixa "incineradora". El residus de matèria inorgànica que no passaran a formar part d'aquest gas, es vitrificaran, es a dir, sel's farà un tractament tèrmic a alta temperatura per tal d'inertitzar-los i crear una mena de blocs per portar a abocador o fer-los servir per a la construcció.
 
    Independentment de que aquest tractament sigui millor que l'incineració pura i dura, el que és un fet és que ens portaren els fangs del Besòs per tractar-los aquí, dons aquella zona ha de quedar molt maca pel Fòrum 2004, i a l'igual que han fet amb el port, traslladant les seves activitats més nocives cap el sud, ara l'incineradora ens la col·loquen a nosaltres.
 
    El mateix estudi d'impacte reconeix que les olors que produirà l'incineradora, suposen un impacte sever que amb mesures correctores quedarà com a impacte moderat. El que passa es que les mesures correctores que proposen són de dubtosa eficàcia: desodorització, pantalles vegetals, elevació dels punts d'emissió, cobriment e superfícies, etc.
Sobre els hàbitats i les espècies del delta, aquest projecte no ha de suposar més agressió ja que és un lloc que ja ha sigut totalment destruït per les obres de la depuradora.
 
    Sembla ser que fins i tot l'Ajuntament del Prat s'ha escandalitzat per aquest projecte tan agressiu pels ciutadans i ha demanat a l'Agencia Catalana de l'Aigua la seva retirada, encara que a 3 de desembre aquesta retirada no és oficial.
   
Port
 
    La Comissió europea ha concedit una ajuda de 33600 milions de pessetes al Port de Barcelona a càrrec dels fons de cohesió per tal de desenvolupar la seva ampliació.
    Com acostuma a succeir, la mateixa Comissió que ha de vetllar per la preservació del medi ambient i que dona ajudes en aquest sentit, com els diners que va donar per desenvolupar el projecte Life del Parc Agrari del Baix Llobregat, ara dona diners per carregar-se el que abans ha ajudat a fomentar i contradient la seva pròpia legislació ambiental. Recordem que algunes de les espècies d'ocells que desapareixeran per l'ampliació del Port estan protegides per la Directiva d'Aus.
Curiosament el 3 de desembre apareix a la premsa que el Port de Barcelona a augmentat els seus beneficis un 7,8%, sent aquests de 4.000 milions de pessetes. PER QUE S'HA D'AJUDAR A UNA EMPRESA QUE TE BENEFICIS?

Indice

y Amics21