La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.5


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a 10 de gener de 2002.

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret. Us agraïm moltísim les informacions que ens esteu facilitant en aquests dies tan moguts.

 
 
 
Estat actual de les obres
 
 El passat dia 7 de gener es va fer una inspecció sobre el terreny per totes les zones on s'estan desenvolupant obres actualment i aquesta es una petita sinopsi del que es va observar:
 
    A la zona de la Podrida on s'estan duent a terme les obres de la ZAL del Port es va veure que ja s'han ocupat bona part de les parcel·les i queda al mig sense ocupar l'espai de la maresma de la Podrida, rodejada de munts de terra per tot arreu, amb la sorra amb marques de pas de maquinaria pesant. Els becadells (Gallinago gallinago) es mouen com poden per les jonqueres que els queden de moment, però es nota una baixada en la quantitat d'ocells.
 
    La depuradora segueix el seu pas inexorable i ara han obert una pista que creua el canal i va a parar directament a Ca l'Arana que ja ha estat ocupada per a les obres del riu i enderrocada la masia. A més s'ha facilitat l'accés lliure a la llacuna i això produeix que els ànecs es veuen molt inquiets i amagats als marges.
 
    Ja s'han instal·lat o recuperat molts del piezòmetres que han de servir per mesurar les fluctuacions de nivell de l'aqüifer i les diferències de pressió entre sistemes. Alguns s'han trobat destapats i podrien comportar un cert perill per a fauna i persones.
 
    S'està acabant de construir la pista que comunica les obres de la depuradora i la Podrida amb el tram final del Canal de la Bunyola. Aquesta pista " divideix" les finques de Cal Nani, Cal Tet i cal Tudela aproximadament i passa just al límit de la ZEPA de la Ricarda- Ca l'Arana. Això comportarà un trànsit de camions i maquinaria bastant gran al costat d'una zona que precisament estava caracteritzada per la seva tranquil·litat per a la fauna.
Aquesta pista també es farà servir per la maquinaria que ha de començar les obres d'excavació de la llacuna de Cal Tet i que farà malbé els prats humits tan característics d'aquest indret i que cada cop estan sent més escassos al delta. Tota l'àrea s'ha delimitat amb una tanca cinegètica amb una llum de 30 x 8 cm i a una alçada del terra d'uns 20 cm. Les guineus i porcs senglars que s'havien començat a detectar per Ca l'Arana ho tindran una mica més difícil encara.
    Els temporals de finals de novembre han caigut uns 30 pins (Pinus pinea) de la pineda de Cal Tet, si tenim en compte que part de la resta es veuran afectats per les obres d'eixamplament del Canal de la Bunyola que estan a punt de començar, podem donar per sentenciada aquesta pineda. En Ca l'Arana també han caigut força pins i existeix un compromís per tornar-los a replantar donat que es tracta de peus d'arbre de magnitud considerable. Un altre cosa es que arrelin bé.
Les obres de la nova platja segueixen a bon ritme i s'està reforçant l'espigó de la desembocadura de la Bunyola. Per cert que l'espigó ha tingut un efecte positiu ( alguna cosa ha d'haver de bona) a la platja de Ca l'Arana i aquesta a augmentat en superfície. S'està fent l'aportació de sorra a la banda de la platja de Carabiners i un cop que ja estigui posada la primera capa començaran a portar sorra de La Podrida, però s'ha de tenir en compte que al mes de març amb de parar les obres d'extracció de sorra a aquesta zona per no afectar al Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus). A partir del mes de març s'haurà d'estar més vigilant.
 
    Una curiositat ornitològica. Hi ha un grup de 7 Torlits (Burhinus oedicnemus
) espècie d'ocell molt escassa al delta i de presència hivernal, protegida per la Directiva Comunitària d'Aus, que aquests dies va senyalitzant les obres, doncs tant sel's veu a la zona afectada pel desviament del riu com a l'afectada per l'ampliació de l'aeroport, just al costat de la nova carretera a la platja. Una premonició?.

 
Depuradora
 
   Finalment, com vam comentar a l'anterior butlletí, el dia 14 de desembre va aparèixer publicat al DOG la suspensió del projecte de planta gasificadora/ incineradora que s'havia projectat a les instal·lacions de la depuradora. Per informacions que ens vam passar des de Ecologistes en Acció, la depuradora del Besòs rep també els fangs de la depuradora de Montcada i per tant aquest projecte no només tractava els fangs del Llobregat i el Besòs sinó els de altres depuradores del Vallès.
Curiosament desprès  d'aquesta suspensió el 19 de desembre apareix al DOG l'anunci d'informació pública del Programa de tractament dels fangs de les depuradores d'aigües residuals urbanes de Catalunya, que estarà a informació publica fins al 19 de Gener. Com la depuradora del Prat tracta aigües urbanes i industrials, desconeixem si li seria d'aplicació aquest programa.
    El Consell de Ministres del 7 de desembre va aprovar el projecte de reutilització de les aigües depurades per un valor de 90 milions d'Euros. D'aquests 76,5 seran aportats per l'Unió Europea a través dels fons de cohesió. Aquestes aigües es faran servir per al rec, manteniment de zones humides i restauració de cabal ecològic al riu.
   
 
Aeroport
 
 
Com ja vam anticipar a l'anterior número. A finals d'any no s'havia publicat encara la declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de l'ampliació de l'Aeroport. Tenint en compte que l'estudi d' Impacte de l'aeroport de Barajas va sortir en les mateixes dates que el del Prat i que ja ha sortit la seva DIA aquest mes de desembre, possiblement estigui a punt de sortir. De fet la premsa està pressionant en aquest sentit (El Mundo, El Periódico) i el conseller Felip Puig diu que es publicarà aquesta setmana. En quan surti, farem un monogràfic del butlletí comentant els seus termes.
 
Unió Europea
 
DEPANA segueix amb la seva activitat i a la queixa que van presentar fa uns mesos, ara està preparant un escrit per a l'Unió Europea demanat que no es donin fons comunitaris per projectes que afecten a l'àrea important pel ocells (IBA) el Delta del Llobregat, per no complir la directiva d'Aus i no protegir efectivament l'IBA que té delimitada SEO/BirdLife, com indiquen diferents sentències del tribunal de Luxemburg.
    Per a més informació de la queixa DEPANA: info@depana.org . Per a més informació sobre l'IBA, SEO/BirdLife: catalunya@seo.org
 
La platja del Prat
 Sembla ser que l'Ajuntament del Prat té el propòsit de fomentar l'ús ciutadà de la platja a partir d'aquesta primavera, coincidint amb l'entrada en funcionament de la 1ª fase de la depuradora. Aquesta intenció que podia ser lloable, pot convertir-se en un problema si encara no s'ha fet l'ordenació de recursos que preveu el Parc litoral projectat. Es podrien produir problemes d'accés massiu a zones de cria de Corriol camanegre, més si tenim en compte que per aquestes dates podria haver desaparegut la platja de la Podrida i les parelles s'haurien mogut a d'altres indrets. Esperem que la paciència sigui una de les virtuts dels nostres governants i no es fomenti l'ús de la platja fins que no estigui enllestit el Parc Litoral.
 
El riu
    Aquest dies hem tingut dos iniciatives de cara a dignificar el riu en els trams superiors a la desembocadura. El 4 de desembre, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una pregunta parlamentaria per a la protecció efectiva dels marges del riu Llobregat. La pregunta demanava la qualificació urbanística del riu en el tram final, quina supervisió es fa de l'ocupació il·legal dels seus marges i si la Generalitat pensa fer alguna cosa al respecte.
    La segona iniciativa ve del CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius) de Molins de Rei.
Aquest grup el dia 16 presenta a Molins la proposta d'acondicionament hidràulic del Llobregat a l'alçada de Molins. aquesta proposta es centra en augmentar la superfície d'aiguamolls, la zona d'inundació, la millora de la qualitat de l'aigua de recarrega de l'aquífer la revegetació i un programa d'educació ambiental. Per a més informació : cepa@pangea.org


 
Informació compilada per:
Jordi Ballesta

SEO/BirdLife Delta del Llobregat
jballest@cconline.es

Indice

y Amics21