Novetats:

El passat mes de desembre la PSGO va denunciar aquestes destroces. L’ajuntament de Cervelló ha practicat les inspeccions corresponents, elaborat informes, obert expedients, etc. L’enginyer tècnic municipal, a més, ens ha fet alguns aclariments. Fem un resum de tot plegat:

La taca de deforestació a la “zona industrial”: No és sòl industrial. Ho és a Corbera, a l’altra banda de la Riera de Rafamans, però a Cervelló és sòl agrícola-forestal. Ès una empresa la que està fent aquestes destroces. Al respecte, l’ajuntament de Cervelló ens ha notificat un decret amb resolucions, de les quals fem un resum:

  1. S’ha incoat expedient sancionador (...) per presumpte comissió d’una falta molt greu per incompliment de l’obligatorietat de disposar de la corresponent llicència o autorització per dur a terme l’activitat (...)
  2. S’ha ordenat el precinte de l’activitat, atès l’incompliment reiterat, segons consta als arxius municipals un expedient de suspensió de l’activitat d’emmagatzematge de materials de construcció, àrids i runa (...)
  3. S’ha incoat expedient de protecció de la legalitat urbanística per les obres de moviment de terres (...), per presumpte comissió d’una infracció urbanística molt greu...
  4. S’atorga a la mercantil XX, un període d’audiència de 10 dies (...) si no s’ha presentat cap allegació, s’executarà la suspensió immediata de l’esmentada activitat.
  5. Notificar aquest decret a la Plataforma Serres Garraf-Ordal, i mercantil XXXX, en concepte d’interessats en l’expedient.
  6. Comunicar aquest decret a la Delegació Territorial de Barcelona, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

Sota la Masia de Can Casildo: És una persona física la que està fent aquesta destrosa. L’informe emès pels tècnics de l’ajuntament de Cervelló explica molt bé tot el què està passant i, a més, incorpora una afirmació molt valuosa per la PSGO. Tot seguit reproduïm part de les determinacions d’aquest informe:

“(...)s’ha pogut comprovar que l’obra fins el moment no s’ajusta a la llicència concedida, ja que entre d’altres, els murets que s’estan construint no s’adeqüen als murets projectats. A més, s’estan efectuant obres sense llicència, entre d’altres, s’ha pogut observar que s’han efectuat uns moviments de terres a l’entrada de la finca i la pavimentació del camí d’entrada a la mateixa. A l’entrada de la finca s’han pogut observar residus de construcció. Es proposa incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística i com a mesures provisionals ordenar, tant la suspensió de les obres com la retirada dels materials i de la maquinària a càrrec del titular de les obres i precintar els accessos a fi d’impedir el desenvolupament de les obres en curs d’execució, presumptament illegals. La finca es troba situada a un sòl no urbanitzable, amb qualificació de sòl: zona forestal preferent (zf) i pertany a l’àmbit del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural).

Des d’aquí felicitem la tasca duta a terme pels tècnics municipals i per les resolucions decretades. I per la nostra part, seguim de prop l’evolució de tot plegat. Malgrat això, restem a l’espera de poder mantenir una entrevista i tractar la resta d’espais.Més destrosses