Página principalIdeal para linces

Litio, el lince viajero, se aclimató bien en los campos de cerezas del Baix Llobregat
La Vanguardia
7 de junio del 20018

Y:
"Las montañas que refugiaron al lince Litio serán protegidas" (La Vanguardia)
19 de julio 2018
Bautizadas las Montañas del BaixDocumentos

Acta fundacional de la Plataforma Serres Garraf Ordal

Estatuts de la PSGOManifiesto de la Plataforma Montbaig - Montpedrós

Manifest Plataforma Pro-Espai Natural (Agrcola-Forestal) Serres d'Ordal i l'Aragall

Manifest Gaudim de la Natura
Manifiesto conjunto de ambas Plataformas

Adhesió al Manifest ComarcalEstudios

Primera parte del estudio base del Montbaig - Montpedrós redactado por DEPANA, 2000. (Transcrito al castellano)Reportajes

15 de diciembre de 2002
No a Corbera 2000, per una nova cultura urbanística

16 de junio de 2002
Trobada a la Colonia Güell

Un Poco de Arte

Dibuixos de l'Espai Rural
Dibujos realizados por estudiantes de arquitectura de la ETSAB


Begues (pou de glaç)
Ultimas noticias

Pequeña oración a Sant Antoni Gaudí

El Centre d'Interpretaci del Paisatge
Parc Forestal Montbaig, Sant BoiDiversión

Rutes pel baix
Todos los senderos del Montbaig - Montpedrós por Xavier Sánchez i Torres
(Documento en pdf de 1,2 Mb)

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ PLATAFORMA SERRES GARRAF-ORDAL

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Plataforma Serres Garraf-Ordal es constitueix l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, de 1 de juliol) i els seus estatuts i reglaments interns.

Article 2

Els fins de l'associació són:


 1. Valorar, difondre i conservar el patrimoni natural i cultural de les Serres Garraf-Ordal, entenen per “Serres Garraf-Ordal” com l'espai corresponent als contraforts dels massissos del Garraf i de l'Ordal per la banda del riu Llobregat i el riu Anoia.
 2. Organitzar, promoure i difondre accions que contribueixin a la valoració, la conservació i el desenvolupament sostenible de les Serres Garraf-Ordal.
 3. Organitzar aquelles activitats d’educació ambiental que capacitin la població local per a l’acció davant els problemes socioambientals i que fomentin un canvi d’actituds cap a un desenvolupament sostenible.
 4. Constituir-se en plataforma coordinadora de particulars i entitats per a demanar la creació d'una figura de protecció per a les Serres Garraf-Ordal.
 5. Promoure el desenvolupament complet de l'Agenda 21 a tots el municipis que formen part de les Serres Garraf-Ordal
 6. Garantir la connectivitat biològica entre els diferents espais naturals que envolten les serres Garraf-Ordal.


En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili de l'associació s'estableix a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), codi postal 08830 de Barcelona , i radica al carrer Girona , núm. 30. L’associació podrá modificar, traslladar o ampliar la seva seu per acord de l’assemblea general vàlidament constituida.
 2. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial.


Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l'associació totes les persones de totes les edats interessades en les finalitats d’aquests estatuts.

Han de presentar una sollicitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata.

Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5

Són drets dels membres de l'associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sollicitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques que fixi l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
 5. Respectar la lliure manifestació de les opinions i no destorbar directa o indirectament les activitats de l’associació.
 6. Comportar-se correctament amb les relacions amb els socis.

Article 7

Són causa per ser donat de baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries
 4. Anar en contra dels fins de l'associació


Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l'associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
 6. Sollicitar la declaració d'utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sollicituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

 1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre Gener i Juny, ambdós inclusivament.
 2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho solliciti un nombre d'associats no inferior al 20%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sollicitud.

Article 11

 1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o un correu electrònic adreçat a l'adreça de correu electrònic que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
 3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un nombre no inferior al 10% dels associats pot sollicitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar, i si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sollicitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicant en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis dels presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com a la segona. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representants.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.


Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
  2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  3. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableixi l'article 13.3 dels estatuts.

 3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar en l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
  4. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
  6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
  7. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
  8. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
  9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
  11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  12. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   1. subvencions o altres ajuts;
   2. l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
   3. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a l'article 29.
   4. Sotmetre a l'aprovació de la Assemblea General la proposta de reglament de règim intern i de les seves modificacions.
   5. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
   6. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin , i que en cap cas no pot ser superior a 3 mesos.
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sollicita una tercera part dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

 1. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


Capítol V. El president i el vice-president de l'associació.

Article 21

 1. El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies del president les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

 3. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.


Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer te com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació d'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.


Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de dos socis.

La Junta Directiva s'han de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.


Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de :

 1. les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer, i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals una ha de ser la del tresorer o bé la del president.


Capítol IX. Règim disciplinari

Article 30

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència o denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sollicitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.


Capítol X. La dissolució

Article 31

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la protecció del espai natural Serres Garraf-Ordal.
 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no ha confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Sant Boi de Llobregat a, 1 de març de 2005.

Signatures de tots els socis fundadors:

Nuevo

JA HA SORTIT LA SENTÈNCIA
del contenciós de CORBERA-2000!!!


Galería de destrozos locales

Webs vecinales

 • L'Associació de veïns de Cervelló
 • Corbera 2000?
 • Pla de Ponent, Gavà
 • Plataforma Antitermica de Martorell
 • Associació Martorell Viu
 • Fundació Marianao, Sant Boi
 • ARPIOTS, Sant Climent de Llobregat
 • Plataforma Cívica per Sant Vicenç dels Horts
 • Associació Naturalista Torrellenca
 • Boscos Malmesos A Sant Andreu De La Barca

  y aún que esté un poco fuera de las delimitaciones del futuro parque:
 • Amics de Ca n'Aymerich, Castelldefels

  Otros Grupos

 • Amics de la Bici